Algemene voorwaarden

Scooter Events huurovereenkomst

Artikel 1: Huurperiode/huurtarief
1. Huurperiode: Ochtend (09.30u-12.30u) / Middag (12.00u-18.00u) / Dag (09.30u-18.00u) 
2. Schadeverzekering €7,50 – optioneel
3. Indien een scooter na de tijdslimiet (12.30u resp. 18.00u) wordt geretourneerd, volgt een naheffing van €5 bij maximaal een uur tijdsoverschrijding en van €10 per uur, bij langer dan een uur tijdsoverschrijding. Dit bedrag wordt per scooter in rekening gebracht. Indien dit gebeurt door overmacht, zoals een defect of ongeluk, volgt geen naheffing.

Artikel 2: Betaling en borg
Betaling van het huurtarief vindt plaats vòòr ingebruikname van de scooter. Bij groepen, of indien u met de auto komt, zal geen borg worden gerekend. In andere gevallen zal de borg (van €350 per scooter) via een autorisatie van een creditcard of contant kunnen worden voldaan.

Artikel 3: Brandstof
De scooter wordt door verhuurder afgeleverd met een volle benzinetank. Een volle tank is goed voor minimaal 140 kilometer. Gedurende het gebruik is de (extra) brandstof voor rekening van de huurder. U hoeft de scooter niet zelf af te tanken na afloop.

Artikel 4: Terugbezorging
De scooter, sleutels, het kentekenbewijs en de verzekeringspapieren dienen te worden teruggebracht naar de locatie van waar de scooter is gehuurd. Indien gedurende het gebruik schade is ontstaan aan de scooter, aan derden, of aan objecten, dan dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld aan de verhuurder. Indien een verkeersovertreding is begaan, of een sanctie is opgelegd gedurende de periode dat de scooter in gebruik is geweest, dient dit tevens gemeld te worden aan verhuurder.

Artikel 5: Verlies
De huurder is zelf aansprakelijk voor het verlies van documenten, zoals kentekenbewijs en verzekeringsbewijs.

Artikel 6: Verzekering
Maxilon B.V. heeft voor de scooter(s) een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en een ongevallenverzekering afgesloten. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er voor de scooter geen andere verzekeringen zijn afgesloten, zoals voor schade aan, of diefstal van de scooter en/of toebehoren. Bij een ongeval dient de verhuurder zo snel mogelijk te worden geïnformeerd.

Artikel 7: Schade/boetes
1. De verhuurder heeft het recht de scooter bij teruggave te inspecteren op ontstane schade. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de scooter zijn toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt. Indien de schade hoger is dan het eigen risico zal de schade achteraf door huurder dienen te worden voldaan. Huurder zal trachten de kans op schade tot een minimum te beperken.
2. Het standaard eigen risico per scooter is €500. Voor een bedrag van €7,50 kan men het eigen risico verlagen naar €25. Indien schade is ontstaan door bewust risicovolle handelingen in de breedste zin en/of bewust balorig gedrag zal een eigen risico gelden van €500, ook indien de schade boven €25 is afgekocht. Verhuurder heeft het recht de hoogte van de ontstane schade zelf vast te stellen. Bij het te water raken van een scooter, wordt een bedrag van € 500 in rekening gebracht.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade aan rijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld en waarvoor door de WA-verzekering van de verhuurder geen dekking wordt gegeven.
4. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van, gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en overtredingen al dan niet door ondeskundig gebruik. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 8: Kennisgeving
In geval van overtredingen, boetes of schade, al dan niet ontstaan door toedoen van de huurder, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en bij niet opvolgen van de instructies, zal de huurder voor de, door dit verzuim eventueel door de verhuurder, te lijden schade aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: Gebruik
1. Het is niet toegestaan scooters te besturen onder invloed van drugs of alcohol. Men is strafbaar en bij negeren hiervan rekenen wij €50.
2. Het is niet toegestaan met de scooters te racen of onderling een (snelheids)wedstrijd te houden.
3. Huurder wordt geacht op een nette, normale wijze gebruik te maken van de scooter.
4. Gebruiker dient zich te houden aan de geldende verkeersregels.
5. Men dient gebruik te maken van het fietspad. Het onverplichte fietspad (rechthoekig blauw bord met "fietspad" erop) is niet toegestaan.
6. Houdt rekening met de maximale wettelijk toegestane snelheid.
7. Het is niet toegestaan om met de scooter Amsterdam in te gaan. Bij negeren hiervan rekenen wij €50 per scooter.
8. Het is niet toegestaan om buiten het gebied van de routekaart te scooteren. Voor negeren hiervan rekenen wij ook €50 per scooter.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 11: Diefstal of vermissing
Bij het niet terugbezorgen van de scooter, wordt aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Tevens wordt aan de huurder €1150, de nieuwwaarde van de scooter, in rekening gebracht.

Artikel 12: Defect
Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder direct telefonisch te worden ingelicht over welk defect het betreft en de locatie waar men zich bevindt. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen, mits er een vervangende scooter beschikbaar is. De scooter dient nooit onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte locatie bekend is en de scooter met een slot is bevestigd aan een vast voorwerp, of muur. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft men recht op teruggave van dat deel van de huur, dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de scooter.

Indien men zich (ongeoorloofd) in Amsterdam, of buiten het routegebied begeeft, kan geen garantie worden gegeven dat de scooter bij een defect tijdig zal worden vervangen.

Artikel 13: Bevoegdheid
Huurder verklaart bij ondertekening van dit document dat hij/zij in het bezit is van een geldig rijbewijs of scooter certificaat. Dit zal op verzoek aan verhuurder worden getoond en deze wordt in de gelegenheid gesteld om hiervan een kopie maken. Huurder verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij op de hoogte is van de geldende verkeersregels en zal zich daaraan conformeren.

Artikel 14: Ontbinding overeenkomst
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren.

 

Nieuwsbrief ontvangen?